.
.

Devrimci Sözleri

.

Devrimci

.

Devrimci Sözleri Devrim hepimizin hayatında var olan bir olgudur. Bir gelişmedir, başkaldırıdır, yenilenmedir. Mevcut duruma olan isyan devrim algısını güçlendirir.

Ancak yenilikçiler pek sevilmezler. İnsan alışkanlıklarını bırakmakta zorlanır ve yeniyi kabul etmek istemez. Ama yenide bir gün öğrenilir ve eski oluverir. Ve her şey yeniden başlar. Devrim insana, doğaya, hayata olan bir sevgidir. Aslında her yenilenme bir devrim sayılır. Çocukluktan ergenliğe geçiş devresinde tek başına karar verebilme isteğidir devrim. Aile baskısına karşı ayakta durabilmektir. Sosyal hayatta var olabilmek, karnını doyurabilmektir. İnsanlar arasında insan gibi yaşayabilme isteğidir.

Devrimci Sözleri hemen hemen her kesimin ilgisini çeken, sohbetlerde dile getirilen kelime öbekleridir. Her yaştaki insanın içinde bir devrim duygusu barınmaktadır.

Küçük çocukların yaramazlık diye nitelendirilen öğrenme çabalarından, yaşlıların çoğu can sıkıntısından tanımadığı insanlarla sohbet etme isteğine kadar.

Ve mutlaka bu istekleri engellemeye çalışanlar olur. Zalimler birden ortaya çıkar. Bu bazen devlettir bazen bir grup bazen de en yakınlarımız. Güzel sözler eşliğinde sosyal medyadan yenilmediğimizi ve hala ayakta olduğumuzu duyurarak gücümüzü ispat ederiz.

Devrimci Sözleri
Devrimci Sözleri

Editörün Seçimi ile Devrim Yaratan Devrimci Sözleri

 1. “Eşitlik için mücadele edenler, geleceğin aydınlık yıldızlarıdır.”
 2. “Değişim için ilk adım, düşünce devrimidir.”
 3. “Özgürlük, insanın kendi zincirlerini kırmasıyla başlar.”
 4. “Toplumsal adaletin sağlanması, devrimci ruhun en büyük hedefidir.”
 5. “Uyanın ve değişime güç verin, yarınlar sizinle aydınlansın.”
 6. “Gerçek değişim, kalplerde başlar ve aksiyonlarla büyür.”
 7. “Değişime inanmak, geleceğe olan umudumuzu besler.”
 8. “Hakları için mücadele edenler, devrimin öncüleri olacaktır.”
 9. “Adaleti savunmak, devrimin temel taşıdır.”
 10. “Toplumu değiştirmek istiyorsak, önce kendimizi değiştirmeliyiz.”
 11. “Unutmayın ki, değişim için hiçbir zaman geç değildir.”
 12. “Güç, birleşen yüreklerde ve ortak amaçlarda yatar.”
 13. “Devrim, umudu yeşerten bir tohum gibidir.”
 14. “Değişimin ateşi, geleceğin parlaklığını aydınlatır.”
 15. “Özgürlük, korkuları yenebilmekle başlar ve devrimci ruhla büyür.”

Bu sözler, değişim ve dönüşüm isteyen kişilerin düşüncelerini ifade eden, ilham verici ve motive edici ifadelerdir. Devrimci düşünce, toplumsal ilerlemeyi destekleyen ve adaleti savunan fikirler üzerine inşa edilir. Bu tür sözler, toplumu daha iyi bir yer haline getirme arzusu taşıyan insanların fikirlerini ifade etmek ve harekete geçmek için kullanılabilir.

Devrimci Sözleri

 • Önce siz ateş edin mösyö burjuvazi. EngeIs
 • İnsan hayatının bu kadar ucuz oIması iktidarın ucuzIuğu iIe doğru orantıIıdır.
 • Savaşı zenginIer çıkarır fakirIer öIür. Jean-PauI Sartre
 • Bu öIü toprakIarın üstünde hiçbir şey öImek ve öIdürmek kadar koIay değiIdir. Sabahattin AIi
 • İnsan kaImanın tek yoIu, insanIık dışı bu sisteme karşı savaşmaktır. KarI Marx
 • DevIet, kendi şiddetine hukuk; bireyinki ne ise suç adını verir. Max Stirner
 • Dünyayı anIamak yetmez, onu değiştirmek gerekir. KarI Marx  
.

Irkçı, dinci, cinsiyetçi oIması fark etmez, faşizm, nefretin örgütIenmiş haIidir. Ahmet Ümit

HikayeIerini biImedikIerimizdir, en çok düşman oIdukIarımız. SIavoj Zizek

Din, baskı aItındaki eziIen yaratığın iç çekişidir, kaIpsiz dünyanın kaIbidir, ruhsuz durumun ruhu oIduğu gibi haIkın da afyonudur. KarI Max

Siyaset ve çözüm üretemeyen devIet savaş üretir.

Devrimci Sözler Kısa

Devrimci Sözler Kısa

Cinayete tanıkIık edince tarafsız oIamazsın. Durdurmak istemezsen taraf tutmuş oIursun. Lenin

Çok az oImamız feIaket değiI, miIyonIar bizimIe oIacak. Lenin 

İnsan gerçek dostIarını feIaket anında tanır. YeniIgi yıIIarı, iyi bir okuIdur. Lenin

.

Zor oIan başarıIır, imkânsız oIan vakit aIır. Lenin

YaIan dörtnaIa gider, gerçek adım adım yürür. Fakat gene de vaktinde yetişir. Norveç Atasözü

MazIumun dostu, zaIimIerin düşmanı oIunuz. Hz. AIi

Dağınık oIan sistem değiI, sistemin çarkIarı haIine dönüşmeye meyiIIi oIan insan akIı. KarI Marx

Biz Marksizmi enteIIektüeI gevezeIik ve dünya devrimci hareketinin trafik poIisIiğini yapmak için okuyup öğrenmiyoruz. Biz dünyayı değiştirmek için, dünyanın Türkiye’sinde devrim yapmak için Marksizmi öğreniyoruz! Mahir Çayan

Sorunun esası şudur: Ya devrim yoIunu seçeceğiz. Ya da, bu düzenin baskıIarına, haksızIıkIarına boyun eğerek, şu ya da bu biçimde tesIim oIarak yaşamayı seçeceğiz. Bu çeşit bir seçiş, yok oImanın bir biçimidir. YıImaz Güney

Her şeye rağmen düşmana inat yaşayacağız. Yarın bizim çünkü. Biz öIeceğiz ama çocukIarımız bırakacağımız mirası taşıyacakIar yürekIerinde. Ve onIarın yürekIeri bizim aItında eziIdiğimiz korkuIarı taşımayacak. YıImaz Güney

.

ÖIüm nereden ve nasıI geIirse geIsin. Savaş sIoganIarımız kuIaktan kuIağa yayıIacaksa ve siIahIarımız eIden eIe geçecekse ve başkaIarı mitraIyöz sesIeriyIe, savaş ve zafer naraIarıyIa cenazeIerimize ağıt yakacakIarsa öIüm hoş geIdi, safa geIdi. CHE

Devrim Sözleri

Devrim Sözleri

Bir çiçeği öldürebilirsiniz ama baharı öldüremezsiniz.

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet ise vicdandır.

Gözlerimin içinde ülkemsin sen benim. Her sokağında benim için ayrı bir devrim olmakta.

Serseri sustuğu zaman çatışma, konuştuğu zaman savaş, sevdiği zaman devrim olur.

İnsan kalmanın tek yolu, insanlık dışı bu sisteme karşı savaşmaktır. Karl Marx

Din, baskı altındaki ezilen yaratığın iç çekişidir, kalpsiz dünyanın kalbidir, ruhsuz durumun ruhu olduğu gibi halkın da afyonudur. Karl Max

.

Dövüşebilirim, doğru bulduğum her şeyden, haklı bulduğumdan, güzel bulduklarımdan her şey ve herkes için dövüşebilirim. Yaşım kaç olursa olsun buna engel değildir.

Yalan dört nala gider, gerçek adım adım yürür. Fakat gene de vaktinde yetişir. Norveç Atasözü

İnsan gerçek dostlarını felaket anında tanır. Yenilgi yılları, iyi bir okuldur. Lenin

Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir. Karl Marx

Kadınla ilgili devrimci sözler

Kadınla ilgili devrimci sözler

Devlet, kendi şiddetine hukuk; bireyinki ne ise suç adını verir. Max Stirner

Devrimler kusurların her birinin düzeltilmesidir. İhtilaller ise çoğu defa gücün el değiştirmesinden kaynaklıdır.

Siyaset ve çözüm üretemeyen devlet savaş üretir.

.

Irkçı, dinci, cinsiyetçi olması fark etmez, faşizm, nefretin örgütlenmiş halidir. Ahmet Ümit

Dünyanın neresinde olsanız haksızlığın her birini kendinize karşı yapılmış olarak hissetmeniz gerekir. Devrimcinin en önemli özelliklerinden biridir.

Çok az olmamız felaket değil, milyonlar bizimle olacak. Lenin

Yürek dediğin şey Sivas’ta Pir Sultan, Dersim’de Seyit Rıza, Diyarbakır’da İbo, Kızıldere’de Mahir, Darağacında ise Deniz olmalıdır.

Cinayete tanıklık edince tarafsız olamazsın. Durdurmak istemezsen taraf tutmuş olursun. Lenin

Kömür gözlü olan kız sen de sevdaya yenik düştüyseniz eğer daldıysan yangınlara yerin hazır katı bizim halaya.

Mazlumun dostu, zalimlerin düşmanı olunuz. Hz. Ali

.

Türkü olmuşsundur, umudum olmuşsundur. Sevdama ve yarınıma…

İnsan hayatının bu kadar ucuz olması iktidarın ucuzluğu ile doğru orantılıdır.

Hikayelerini bilmediklerimizdir, en çok düşman olduklarımız. Slavoj Zizek

Bu ölü toprakların üstünde hiçbir şey ölmek ve öldürmek kadar kolay değildir. Sabahattin Ali

Kadın dediğin devrimci ruhuna sahip olacak ki, aşkı yaşayabilecek sol tarafında.

Her şeye rağmen düşmana inat yaşayacağız. Yarın bizim çünkü. Biz öleceğiz ama çocuklarımız bırakacağımız mirası taşıyacaklar yüreklerinde. Ve onların yürekleri bizim altında ezildiğimiz korkuları taşımayacak. Yılmaz Güney

Biz dostu nasıl bilirsek, düşmanı da öğreniriz. Geldiği zaman silahı çekip ölmeyi de biliriz. Zulmün ve zorbalığın hesabı da bu. Ekmeğin de toprağın da hesabı budur. Hasretin ve sevdanın da..

.

Bir kapitalist gölgesini satamadığı ağacı keser. K. Marx

Alışmam ölüme alışamam ki. Ölüm insana aykırı bir şeydir alışamam. Susmak da insana aykırıdır, susmayı beceremem. Yanı başımda yangın yeri, eti yanar vatanımın, ben oturup susamam!

Her devrimin temel sorunu iktidar sorunudur. Lenin

Akın var, güneşe akın, güneş kapatacağız, güneşin ise zaptı yakındır!

Emekçi insanlığını, ancak burjuvaziye nefret ve isyanla kurtarabilir. Freidrich Engels

Devrimci Aşk Sözleri

Devrimci Aşk Sözleri

Kişiliklerinde devrim yapamayanlar, devrimci olamazlar. Mahir Çayan

Dalların sevdası eğer düştüyse toprağa, umutlar da sığmaz meydanlara, gözlerindeki umut yüreğindeki aşk, bağdaş kurar mı soframa?

.

Önemli olan çok yaşamak değil, yaşadığın süre içerisinde çok şey yapabilmektir. Deniz Gezmiş

Diktatörlük hakikate geldiği zaman devrim de hak haline gelecektir.

Seni düşünmek her zaman güzel şeydir, ümitli şeydir. Dünyanın güzel sesinden en güzel şarkıyı dinleyebilmek gibidir.

Susmak, sessiz kalmak doğru değildir. Onlar vurdukça slogan atmak, haykırmak gerekir. Çünkü faşizm sesten ve ışıktan korkar. Mahir Çayan

Devrimin zamanı ve gelişimini öngörebilmek imkansız bir şeydir. O kendine bayağı gizemli kuralları ile yönetilmektedir.

Ben her şeye dayanırım. Yokluğun olmasaydı eğer sitemde etmezdim ki geceye, sesin bende kalmamış olsaydı.

Sarayların her biri sizin olsun, meydanlar bizim ya yeterli bize.

Yoksul birine gülmedim, zenginliğe ise övünmedim. Faşistleri de sevmedim, ezilenleri ise dövmedim ve ben devrimci olarak doğdum ve devrimci öleceğim!

Örgütü, örgüt yapan, onu kitlelere tanıtan, programlar veya yaldızlı laflar değil, devrimci eylemdir. Mahir Çayan

Bahar, Dicle’nin dağlarını kucaklamış olduğu yerlerden biridir.

Dağınık olan sistem değil, sistemin çarkları haline dönüşmeye meyilli olan insan aklı. Karl Marx

Savaşı zenginler çıkarır fakirler ölür. Jean-Paul Sartre

Savaşı zenginler çıkartır, fakirler ölür.

Hayatta daima gerçekleri savun… Takdir eden olmasa bile vicdanına hesap vermekten kurtulursun.

Gelmiş geçmiş en büyük ahlaksızlık emperyalizm ve kapitalizmdir.

Aşık olduğun insana Nazım’ın hayalini kurmuş olduğu özgürlük duygusundan gelmektedir. Biliyorum ki bu aralar da genelimiz hasretinden prangalar eskitmiş olan Ahmed Arif gibi hissetmekteyiz.

Yoldaşlar, nasip olmazsa görmek o günü, ölürsem kurtuluştan önce yani, alıp götürün Anadolu’da bir köy mezarlığına gömün beni. Nazım Hikmet

Bir ülkedeki Türküleri yazan kişiler, kanunlarını yazan kişilerden daha çok güçlüdürler.

Bir köle olarak yaşamaktansa bir özgürlük savaşçısı olarak ölmek daha iyidir! Yılmaz Güney

Kalkın hanımlar! Unutmayın ki sizlere ihtiyacımız var. Biz inanıyoruz ki Dünyanın yarısı sizseniz, kavganın da yarısı sizin olmanız gerekir.

Sosyalizmin, hem de kapitalist gericiliğin ortasında, hiç kimse bir şeylerini feda etmeden kurulacağını düşünmek bir masaldır. Ernesto Che Guevera

.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap